Kultura organizacyjna to zbiór wartości, norm, zachowań i praktyk, które charakteryzują i kształtują sposób funkcjonowania organizacji, ma ona wpływ na wszystkie aspekty działalności organizacji, takie jak strategia, struktura, procesy oraz efektywność. Kultura organizacji jest również kluczowym czynnikiem determinującym w długim okresie sukces lub porażkę organizacji.

Zmiana kultury organizacyjnej to proces, który polega na wprowadzaniu i utrwalaniu nowych wartości, norm i zachowań, w celu poprawy funkcjonowania i osiągania lepszych wyników. Zmiana kultury jest często konieczna w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwo musi dostosować się do zmieniającego się otoczenia, wykorzystać rynkową szansę lub wykreować przewagę rynkową.

Transformacja kultury organizacyjnej jest złożonym procesem, wymagającym odpowiedniego zaplanowania i sprawnego zarządzania zmianą. Sam proces wprowadzania zmian, wymaga również przezwyciężenia wielu barier i oporów, które mogą pojawiać się na różnych etapach zmiany kultury pracy i norm organizacyjnych.

Wskazane poniżej działania oparte są na sprawdzonych praktykach, które jednak nie są gwarancją sukcesu, ponieważ każda organizacja jest inna i musi dostosować zmiany kultury organizacji do swojej sytuacji i indywidualnych potrzeb.